ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து ஆயுதங்கள் வந்தன: தடை செய்யப்பட்ட செயற்கைக்கோள் போன்கள் மற்றும் வெப்ப படக் கருவிகள் காஷ்மீர் பயங்கரவாதிகளை சென்றடைந்தது, பாதுகாப்பு படையினருக்கு கவலை » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: