இம்ரான் கானின் யு-டர்ன், கூறினார் – நான் இந்தியாவுக்கு எதிரானவனும் இல்லை, அமெரிக்காவுக்கு எதிரானவனும் அல்ல » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: