உயர் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது: ஆயுள் தண்டனை என்பது இறுதி மூச்சு வரை தண்டனை, கீழ் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு உறுதி » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: