திலீப் குமார் வெளியேறிய பிறகு சாய்ரா பானு இந்த நிலையில் இருக்கிறார், என்றார் – ஐயா எனக்கு மிகவும் தேவை » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: