ரன்பீர்-ஆலியா திருமணத்திற்கான ரிஷி கபூர் கனவுத் திட்டம்: ரிஷி கபூர் இறப்பதற்கு முன் மகன் ரன்பீரின் திருமணத்தைத் திட்டமிட்டிருந்தார், ஒரு பெரிய விழாவைச் செய்யவிருந்தார். » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: