வடக்குக் கட்டளைத் தலைவர் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டத்தை அடைந்தார்: எதிரிகளைச் சமாளிப்பதற்கான தயார்நிலையைச் சரிபார்த்து, முன்னோக்கிப் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வீரர்களை ஊக்கப்படுத்தினார் » allmaa

Go to top
%d bloggers like this: